Rustig gelegen appartementencomplex in Hongarije, 100 meter van het Balatonmeer, vlakbij Siofok. Ook zeer geschikt voor families met (kleine) kinderen.

Algemene voorwaarden

1.  Reservering
1.1 Silver Beach Resort neemt alleen reserveringen in behandeling voor hoofdboekers van 18 jaar en ouder.
1.2 Tussen u en Silver Beach Resort komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u per post een bevestiging tevens factuur heeft ontvangen.
1.3 U dient onze schriftelijke bevestiging op juistheid te controleren.

2. Wijzigingen in de reservering
2.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen zal Silver Beach Resort trachten daaraan te voldoen. Indien een wijziging wordt doorgevoerd heeft Silver Beach Resort het recht wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste 10,- bedragen.

3. Prijzen
3.1 Prijzen en bijkomende kosten staan vermeld onder subrubriek prijzen op de site van Silver Beach Resort. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden.

4. Betaling
4.1 Binnen 3 weken na reservering dient u 30% van de totale huursom, dit is inclusief de kosten van de eindschoonmaak en de toeristenbelasting, te voldoen. Uiterlijk 4 weken voor aankomstdatum dient u de overige 70% van de huursom te hebben voldaan.
4.2 Bij reservering binnen twee maanden voor aankomstdatum dient het gehele bedrag binnen 4 weken na reservering te worden voldaan.
4.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomstdatum dient het gehele bedrag per omgaande te worden voldaan.
4.4 Indien u vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum, wordt geen restitutie verleend.
4.5 Wanneer de betalingstermijn is verstreken heeft Silver Beach Resort het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie vrij te geven voor verhuur aan anderen.
4.6 Silver Beach Resort heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn, indien:
- bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
- u als huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
- u als huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder bericht te hebben dat u het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.
4.7 Indien de bank bij betaling overboekingskosten of andere kosten berekent, zijn deze kosten voor de huurder.

5. Annulering door de huurder
Annulering van de reservering door de huurder, dient schriftelijk bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is de huurder de volgende bedragen verschuldigd:
- 30% van de overeengekomen huursom, bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst.
- 60% van de overeengekomen huursom, bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de 14de dag voor de dag van aankomst.
- 90% van de overeengekomen huursom, bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de dag van aankomst.
- 100% van de overeengekomen huursom, bij annulering op de dag van aankomst of later.

6. Wisseldagen
6.1 De accommodatie kunt u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 10.00 uur te verlaten.

7. (Huishoudelijke) reglementen
7.1 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
7.2 Silver Beach Resort (beheer) heeft te allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.
7.3 U mag als huurder het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de bevestiging vermeld staat. Bij overschrijding van het genoemde aantal heeft Silver Beach Resort het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.4 U als huurder zult het verblijf uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
7.5 De terbeschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels. De betaling dient gedaan te zijn, alvorens de sleutel wordt overhandigd. U wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij u binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd.
7.6 Het is niet toegestaan in de appartementen, de caravan en de 2-persoonskamer te roken. 
 
8. Overmacht
8.1 Indien door overmacht en/of andere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, is Silver Beach Resort gerechtigd een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. U zult in dat geval Silver Beach Resort nimmer in rechte kunnen aanspreken.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Silver Beach Resort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in een van de appartementen. Evenmin staat Silver Beach Resort ervoor in dat het verblijf in een van haar appartementen niet voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had.
9.2 Sivler Beach Resort is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein of door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
9.3 Silver Beach Resort is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
9.4 U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Silver Beach Resort, ontstaan tijdens uw gebruik daarvan ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of van derden die zich met uw toestemming in het complex bevinden.
9.5 Bij niet juist gebruik c.q niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die u alsdan verplicht bent te voldoen.
9.7 U verklaart zich als huurder bekend met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, brochure, etc.

10. Klachten
10.1 Ondanks de zorg en inspanning van Silver Beach Resort kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen direct gemeld te worden bij de beheerders van het appartementencomplex. Indien een klacht niet direct verholpen kan worden of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht schriftelijk in te dienen bij de beheerders van het complex of op te sturen binnen 8 dagen na vertrek naar:

Silver Beach Resort
Peter en Kim Kiss
Buinerveld 22
2151 LD Nieuw Vennep
e-mail: info@balatonapartments.com

Nederlands English Hungarian Deutsch